Vraag hulp aan Omgevingscoach voor Advies Begeleiding Training

Waarmee kunnen wij u helpen?

Stap 1/4

Werkzaamheden specificeren (optioneel)

Werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning

Bouwen en verbouwen

 • Alarminstallatie aanleggen
 • Bijbehorend bouwwerk bouwen
 • Dakkapel plaatsen
 • Dakraam, lichtkoepel of lichtstraat plaatsen
 • Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen
 • Nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen
 • Normaal onderhoud uitvoeren
 • Privacyscherm plaatsen
 • (Schotel)antenne plaatsen
 • Slopen en/of asbest verwijderen
 • Slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht
 • Slopen op grond van ruimtelijke regels
 • Woning bouwen
 • Zonnepaneel of -collector plaatsen
 • Zonwering, rolluik of rolhek bevestigen
 • Overig bouwwerk bouwen
 • Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

Terrein inrichten of veranderen

 • Erf- of perceelafscheiding plaatsen
 • Grondkering of damwand plaatsen
 • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
 • Kappen
 • Reclame plaatsen
 • Roerende zaken opslaan
 • Sport- of speeltoestel plaatsen
 • Tent, (sta)caravan, kampeerauto of trekkershut plaatsen
 • Tuinmeubilair plaatsen
 • Uitrit aanleggen of veranderen
 • Vlaggenmast plaatsen
 • Weg aanleggen of veranderen
 • Werk of werkzaamheden uitvoeren
 • Zwembad, bubbelbad of soortgelijke voorziening of vijver plaatsen

Werkzaamheden met betrekking tot gebruik en milieu

 • Bestaand bouwwerk gebruiken voor huisvesting in verband met mantelzorg
 • Bouwwerk brandveilig gebruiken
 • Buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering
 • Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
 • Realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Specialistische werkzaamheden

 • Antenne-installatie met opstelpunt voor de C2000 infrastructuur plaatsen
 • Bouwkeet, bouwbord, steiger of andere hulpconstructie voor bouw-, sloop of aanlegwerkzaamheden plaatsen
 • Bouwwerk met agrarische functie bouwen
 • Bouwwerk ten behoeve van het verkeer, de infrastructuur of openbare voorziening plaatsen
 • Container voor inzamelen van huishoudelijk afval plaatsen
 • Elektronische sirene met bevestigingsconstructie voor waarschuwen bevolking plaatsen
 • Antenne-installatie voor mobiele telecommunicatie plaatsen. Onder een antenne voor mobiele telecommunicatie wordt bijvoorbeeld een GSM- of UMTS-antenne verstaan. Het gaat om installaties inclusief de daarvoor benodigde voorzieningen, zoals techniekkasten en hekwerken.
 • Magazijnstelling plaatsen
 • Straatmeubilair plaatsen

Aanvullende werkzaamheden

 • Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten
 • Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden. Hieronder vallen alle handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden. Denk hierbij aan het bouwen in of nabij beschermde natuurgebieden.
 • Gebruik gesloten stortplaats
 • Grondwaterbeschermingsgebied

Werkzaamheden binnen de watervergunning

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringtechnisch werk

 • Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap
 • Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk
 • Water of stoffen brengen op een zuiveringtechnisch werk

Stoffen in de Noordzee brengen

 • Stoffen in zee brengen

Grondwater onttrekken of water infiltreren ten behoeve van...

 • Agrarische doeleinden
 • Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering
 • Brandblusvoorziening
 • Grondwatersanering
 • Industriële toepassingen van meer dan 150.000 m3 per jaar
 • Industriële toepassingen van minder dan 150.000 m3 per jaar
 • Open bodemenergiesysteem
 • Openbare drinkwatervoorziening
 • Verwerking (infiltratie) van hemelwater
 • Overige doeleinden

Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

 • Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. lozingsvoorziening)
 • Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk
 • Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. onttrekkingsvoorziening)
 • Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk

Waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij een waterschap gebruiken

 • Activiteiten in de waterbodem uitvoeren
 • Bemesten en beweiden van een waterkering
 • Beplanting aanbrengen of verwijderen
 • Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen
 • Bouwwerk of object bouwen, verbouwen of verwijderen bij een waterkering
 • Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen
 • Dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen
 • Kabels of leidingen aanleggen
 • Ligplaats innemen
 • Natuur ontwikkelen of inrichten
 • Oppervlaktewaterlichaam dempen
 • Oppervlaktewaterlichaam graven
 • Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen
 • Versnelde afvoer regenwater door verhard oppervlak
 • Waterpeil wijzigen
 • Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren
 • Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren

Waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij het Rijk gebruiken

 • Activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren
 • Activiteiten op de Noordzee of het strand uitvoeren
 • Bouwen, graven, aanleggen en andere activiteiten in een oppervlaktewaterlichaam (waaronder uiterwaarden) uitvoeren. Hieronder vallen oppervlaktewater graven of dempen, bruggen, dammen, steigers of kabels en leidingen aanleggen, natuur ontwikkelen of inrichten, een ligplaats innemen en andere werkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk. De oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk staan op kaarten op www.helpdeskwater.nl (kaart waterregeling). Een oppervlaktewaterlichaam is bijvoorbeeld een meer, een rivier of een sloot, inclusief de bijbehorende waterbodem, oevers en flora en fauna. Ook de uiterwaarden zijn oppervlaktewaterlichamen.

Stap 2/4

Stap 4/4

Het factuuradres is hetzelfde als het contactadres

versturen

Het formulier is verzonden!

 • Wij gaan nu op zoek naar een Omgevingscoach met de juiste deskundigheid om uw vraag te beantwoorden. U ontvangt binnen 5 werkdagen een offerte op maat.
 • Met uw goedkeuring op de offerte volgt er een 50% aanbetaling om van start te gaan.
 • De Omgevingscoach behandeld uw opdracht, na afloop volgt de betaling van de resterende 50%.