Omgevingstafel

Voor een ‘Omgevingswetproof vooroverleg’ heeft VNG, samen met de gemeente Zaanstad, een dialoogmodel ontwikkeld. Een model waarbij de omgevingstafel centraal staat.

  • Aan de tafel komen (in een of meerdere sessies) de initiatiefnemer en alle betrokkenen bij elkaar.
  • Het initiatief wordt dan besproken vanuit de gedachte om het mogelijk te maken.
  • Dit levert de initiatiefnemer een integraal advies op, waarmee hij de vergunningaanvraag kan opstellen en indienen.
  • Daarna kan de vergunning in acht weken worden afgehandeld.

De Omgevingswet stelt de gebruiker centraal en deze vraagt om transparantie en eenvoudig betere dienstverlening. De nieuwe werkwijze aan de Omgevingstafel maakt voor de initiatiefnemer en de belanghebbende inzichtelijker welke regels gelden.
Aan de Omgevingstafel wordt direct duidelijk wat de haalbaarheid van een initiatief is en welke integrale adviezen de overheid heeft. In dialoog met de overheid en de belanghebbenden wordt gezocht naar een gedragen oplossing.

(bron VNG)

Breng burgerperspectief in de Omgevingswet

De ombudsman roept gemeenten op om door de bril van burgers naar de Omgevingswet te kijken, zodat zij haar nieuwe dienstverlening zo inricht dat die toegankelijk is voor alle burgers. De VNG onderschrijft dit belang en heeft tools voor gemeenten ontwikkeld die hierbij helpen.

De komst van de Omgevingswet zorgt ervoor dat gemeenten hun dienstverlening opnieuw moeten inrichten. Het is hierbij van belang om het burgerperspectief in de Omgevingswet te brengen. Zo kunnen straks alle burgers hun weg vinden bij het aanvragen van bijvoorbeeld een vergunning.

Aandachtspunten ombudsman

De Nationale Ombudsman vind het belangrijk om hierover mee te denken met gemeenten en heeft onderzoek gedaan door met zo’n 40 organisaties in gesprek te gaan. Op basis daarvan heeft hij een aantal aandachtspunten geformuleerd voor gemeenten om het burgerperspectief in het vizier te houden als het gaat om de Omgevingswet, waaronder:

  • Bepaal wat burgers minimaal aan dienstverlening van u als gemeente mogen verwachten;
  • Hou uw informatie toegankelijk en begrijpelijk, ook met het oog op het DSO;
  • Bedenk hoe u uw inwoners voorbereidt op de komst van de Omgevingswet;
  • Ga na wat in uw eigen organisatie moet veranderen en op welke manier u met wie moet samenwerken voor een goede uitvoering van de wet.

Wegwijzer participatie bij vergunningen

De VNG heeft onlangs in samenwerking met Aan de slag een wegwijzer ‘participatie bij de reguliere vergunningprocedure’gemaakt. De wegwijzer geeft weer welke stappen er doorlopen worden rondom participatie bij vergunningverlening. Hierin zijn de stappen voor het bevoegd gezag en de initiatiefnemer (de aanvrager) weergegeven.

Blijvende aandacht voor burgerperspectief

Ook het komende jaar organiseert de Nationale Ombudsman regiobijeenkomsten over de Omgevingsswet. Hij blijft aandacht vragen voor het burgerperspectief en goede dienstverlening met betrekking tot de Omgevingswet, zodat iedereen mee kan blijven doen.

(bron VNG)